AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- AVÍS LEGAL
2.- POLITICA DE PRIVACITAT WEB

ALBERT SOLER S.A. informa que l’accés i l’ús de la pàgina web de la seva titularitat es regirà i quedarà subjecte a les presents condicions generals (avís legal i polítiques de privadesa) d’ús que posem a la disposició dels usuaris.
La utilització de la pàgina web www.albertsoler.com (d’ara endavant -el lloc web-) atribueix la condició d’Usuari. L’accés i ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de les presents condicions generals, per la qual cosa l’Usuari ha de llegir detingudament les mateixes cada vegada que accedeixi al lloc web amb la finalitat de conèixer les successives versions com a conseqüència de les modificacions o actualitzacions realitzades.
L’accés i ús dels continguts del lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per això recomanem que es faci un ús responsable i no s’incompleixi el que es disposa en el present text legal, ni les normes ni legislacions que resultin d’aplicació. Per solucionar qualsevol dubte sobre el contingut de les mateixes té a la seva disposició el nostre e-mail a l’apartat d’informació.
A més d’aquestes condicions generals, també podran ser aplicable altres condicions particulars que seran informades en cada cas, quedant les condicions generals com a subsidiàries en allò que no es contradiguin.

  1. AVÍS LEGAL

Dret d’informació
En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ALBERT SOLER com a titular de la pàgina web www.albertsoler.com i del seu contingut, posa a la disposició dels usuaris d’aquesta pàgina web amb residència o accés des del territori espanyol, la següent informació de caràcter general:

DADES DEL RESPONSABLE
• Denominació Social: ALBERT SOLER, S. a.
• Domicili social: Av. Alcalde Porqueres, no 111-113, C.P. 25005 Lleida
• CIF / NIF: A25217134
• Telèfon: 973242558
• e-mail: ferreteria@albertsoler.com
• Domini: albertsoler.com
• Inscrita en el R.M. de Lleida, Foli 160, Tom 437, llibre 355, Secció 4a Anònimes, Fulla 4154, Inscripció 1a 4a

  • Delegat de Protecció de Dades: Normanet Serveis Jurídics i Empresarials, S.L.P.
    • Contacte DPD.: normativa@normativa.net

Edat per accedir

ALBERT SOLER no es fa responsable de la veracitat de les dades rebudes a través d’internet. Els serveis oferts per ALBERT SOLER, estan dirigits a majors de 18. Per això els menors de 18 anys no podran accedir i facilitar informació en els registres i/ formularis que puguin existir en qualsevol part del nostre lloc web.

Està prohibit l’accés a aquesta pàgina web a totes aquelles persones que siguin menors de 18 anys, o sent de major edat no puguin ser destinataris dels serveis oferts per l’ALBERT SOLER de conformitat amb la legislació del domicili des del qual accedeixin a aquesta pàgina web.
ALBERT SOLER es reserva el dret a comprovar, si escau, l’edat de l’usuari. Per a això podrà sol·licitar el lliurament del DNI.
Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, ALBERT SOLER es reserva, conforme a la legislació espanyola vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees de la pàgina web per a això l’usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.
L’accés autoritzat a aquestes àrees reservades podrà controlar-se a través de l’ús de nom d’usuari i contrasenya o un altre mecanisme similar, la composició del qual haurà de ser proposada per l’usuari i validada per l’administrador de sistemes de la pàgina web.
L’ús del nom d’usuari i la contrasenya és personal i intransferible. En tal sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret les dades relatives al procés d’accés, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la divulgació a tercers.
En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement d’ALBERT SOLER a través d’algun dels mitjans de contacte indicats a l’apartat d’informació.

Ús dels continguts

L’usuari s’obliga a utilitzar les informacions i serveis del lloc web de conformitat amb la llei i les presents condicions generals, sense actuar en contra la moral, els bons costums i l’ordre públic.
ALBERT SOLER vetllarà a tot moment pel respecte a l’ordenament jurídic espanyol vigent en l’ús per part dels usuaris d’aquesta pàgina web, i es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol moment i sense necessitat de preavís l’accés de qualsevol usuari a aquesta web o a alguna part de la mateixa quan concorri alguna de les conductes no permeses d’acord amb les presents condicions d’ús.

Responsabilitat

ALBERT SOLER no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a l’usuari sobre errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Així mateix no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat dels continguts d’aquesta pàgina web, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part dels usuaris es duu a terme pel seu propi compte i risc sense que, en cap cas, puguin exigir-se responsabilitats a ALBERT SOLER per aquestes circumstàncies.

Propietat intel·lectual

ALBERT SOLER per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina Web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ALBERT SOLER o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització ALBERT SOLER. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ALBERT SOLER. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’ALBERT SOLER.
ALBERT SOLER no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Jurisdicció

La relació entre ALBERT SOLER i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

Modificacions de les condicions i vigència

ALBERT SOLER es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma i lloc en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

ALBERT SOLER compleix amb el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals, el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la normativa vigent a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
Així mateix, ALBERT SOLER informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.
ALBERT SOLER podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes dels termes exposats en la present política de privadesa, com a conseqüència dels canvis normatius i interns que obliguin a la seva actualització. En tot cas, sempre donarà compliment a la normativa de protecció de dades.

Titular del fitxer i tractaments
ALBERT SOLER, a través del lloc web, pot recollir informació personal dels usuaris, per això, recomanem la lectura de la present política de privadesa on informem sobre l’ús i tractament de les dades que està previst realitzar-se.

En cada formulari on es recaptin dades de caràcter personal s’informarà o es tindrà accés a la informació relativa a les operacions de tractament que es vagin a realitzar amb la informació facilitada de forma clara i accessible.
ALBERT SOLER li sol·licitarà, si escau, el consentiment respecte dels tractaments que així ho requereixin. Respecte a l’ús de les dades recollit amb finalitats comercials, si escau, disposarà del mecanisme per negar-se a rebre aquest tipus de comunicacions.
Les dades recollides a través dels diferents mitjans de contacte posats a disposició en el lloc web (telèfon, e-mail, adreça postal, formularis de la web), seran inclosos en els fitxers propietat d’ALBERT SOLER, com a responsable dels mateixos.
Amb caràcter general les dades facilitades s’incorporen als fitxers amb la finalitat d’atendre les sol·licituds o consultes d’informació realitzades directament per l’usuari, i remetre’t comunicacions sobre els nostres serveis, ofertes, promocions, catàlegs, productes, esdeveniments i activitats formatives, sense perjudici de l’existència d’altres finalitats indicades expressament abans de procedir a la recollida de les dades.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòrie0s, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. Si en algun formulari on li sol·licitem les seves dades hi hagués dades opcionals, quedaran degudament identificats els camps que sigui obligatori introduir. En cas que no siguin facilitats totes les dades requerides, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats o fins i tot podria arribar a denegar-se el servei sol·licitat.
La comunicació de dades personals per part de l’usuari a través de qualsevol mitjà disponible a la web suposa el consentiment lliure, inequívoc, específic, exprés i informat al tractament d’aquests. Si no desitges que les teves dades siguin tractats, preguem a l’usuari que no comuniqui les seves dades, marqui si escau la casella corresponent i/o no continuï navegant pel lloc web.
ALBERT SOLER no es fa responsable de la veracitat de les dades rebudes a través d’internet atenent als principis de la bona fe contractual, fins i tot aquells que subministrin si escau menors sortejant el que es disposa en el present avís legal.

Formulari de contacte
Les dades van destinats a recollir les dades necessàries per a les sol·licituds d’informació i, en cas de no oposar-se, a la remissió d’informació d’ALBERT SOLER.
Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
ALBERT SOLER garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa:
– Per escrit, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o un altre document equivalent que permeti identificar-lo, dirigida a l’adreça postal indicada a l’apartat 1.
– Per e-mail signat digitalment pel sol·licitant o remetent còpia del DNI dirigit al correu electrònic: ferreteria@albertsoler.com

Per deixar de rebre nous missatges amb informació comercial, es podrà si escau, tramitar a l’enllaç per a la baixa que s’indiqui en el correu rebut o enviant un correu electrònic a l’adreça ferreteria@albertsoler.com indicant en l’assumpte «NO + INFO» des de l’adreça electrònica que es rebin les comunicacions. En cas de no desitjar rebre cap tipus de comunicació d’ALBERT SOLER li recomanem que comuniqui en el seu correu la baixa per a tots els tractaments de dades amb finalitats d’enviaments comercials, perquè en cas d’estar donat d’alta en diferents llistes no vegi frustrat el seu intent de donar-se de baixa.

Cessió de les dades
ALBERT SOLER informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Compliment de la Llei

Ocasionalment, estem obligats a revelar dades personals a les autoritats i/o als tribunals de justícia en compliment d’un requeriment formal segons la legislació vigent. En tot cas, ALBERT SOLER sempre sol·licitarà la documentació correcta a les autoritats pertinents abans de revelar qualsevol informació.

Mesures de seguretat
ALBERT SOLER és conscient de la preocupació de l’usuari per la seguretat, per això ha optat per implementar els nivells de seguretat adaptats als riscos de les operacions de tractament per a l’adequat funcionament, funcionalitats i dels seus serveis la Web així com dels fitxers i tractaments, preservant la integritat i seguretat de les dades i informacions emmagatzemades amb la fi evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, naturalesa, abast, finalitats i context de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposats ja provinguin de l’acció humana o de mig físic o natural. Els serveis que són prestats per tercers disposen de les mesures de seguretat necessàries per complir amb la legislació vigent en els mateixos termes exposats.
En ALBERT SOLER volem que el servei que els nostres clients rebin ofereixi una experiència d’usuari satisfactòria i segura, per la qual cosa només triem proveïdors de prestigiosa trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per evitar la seva pèrdua, malament ús o accés per persones no autoritzades.
A més garantim que el nostre personal està subjecte a l’obligació de confidencialitat respecte a la informació que sigui tractada per ALBERT SOLER.

Autoritat de control

Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seves dades, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es