Per calcular la quantitat de pintura que es veu a necessitar en un treball tan sols cal conèixer la superfície a pintar i el rendiment de la pintura. És molt important mesurar la superfície a pintar, descomptant les zones que no siguin pintades i incloent totes les que es necessiti. Es pot comprar una mica més de pintura de la necessària tot i que és convenient no comprar molta perquè no es faci malbé.
Encara que pot dependre de la marca i altres factors, les pintures rendeixen de mitjana per litre:
• En interior: Les pintures d’aigua entre 9 i 15 metres quadrats, d’oli entre 12 i 17, d’imprimació entre 15 i 18.
• En exterior: Les pintures d’emulsió forçada cobreixen entre 3 i 6 metres, les d’emulsió exterior entre 4 i 10.

En base a aquestes característiques i mesures es pot calcular aproximadament la pintura que es necessitarà per a un treball o superfície. Per mesurar cal multiplicar ample per alt i restar les obertures o zones a no pintar.
Abans de pintar és recomanable preparar la superfície i netejar molt bé perquè el treball sigui més senzill i més efectiu. No s’ha de pintar sobre una superfície bruta o amb pols ja que pot quedar malament.